Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ 81/1 หมู่ 1 ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทรศัพท์ 073-468626

นายสะการียา หามะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
(065-039-2505)
 
นายสวัสดิ์ จันทร์พูล
ปลัด อบต.ดาโต๊ะ
(082-831-2355)
ข้อมูล อบต.
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่
 นโยบายการบริหาร
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัสดุประจำปี
 แผนดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานทางการคลัง
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานการประชุมสภา
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานการประชุมผู้บริหาร
 การประเมินผลแผนพัฒนา
 สาส์นจากนายก
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 สภาพทั่วไป
 ประวัติความเป็นมา
 งานบริหารทั่วไป
 งานบริหารบุคคล
 งานกิจการสภา
 งานแผนและงบประมาณ
 งานสวัสดิการสังคม
 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
 งานบริหารงานคลัง
 งานการศึกษา
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 กฎหมายทีเกี่ยวข้อง
 คู่มือให้บริการประชาชน
 ข้อมูลผู้บริหาร
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
E-Service
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
ระบบงานสารบรรณอีเล็กทรอนิกส์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2565 (ดู : 33) 31 ต.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2565 (ดู : 97) 31 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางไปสวนปาล์ม หมู่่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 83) 12 ม.ค. 2565
แบบ บก.01 (ดู : 81) 11 พ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 (ดู : 178) 31 พ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2564 (ดู : 230) 31 มี.ค. 2564
สรุปผลการด ำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์2564 (ดู : 255) 28 ก.พ. 2564
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม (ดู : 189) 29 ธ.ค. 2563
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 204) 29 ธ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทั่วไป (เวรยาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 471) 28 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2562 (ดู : 304) 1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 273) 25 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 พร้อมติตตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 308) 6 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 355) 6 มิ.ย. 2562
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน (ดู : 294) 4 มิ.ย. 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 253) 24 พ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 235) 24 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 237) 21 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อส่งน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 294) 13 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเสียง เก้าอี้ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต้อนรับเดือนรอมฎอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 243) 29 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 220) 19 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 233) 19 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 298) 19 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาดาโต๊ะสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 215) 3 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาดาโต๊ะสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 290) 3 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเครื่องเสียงสนามโครงการแข่งขันกีฬาดาโต๊ะสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 231) 2 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเตรียมสนามโครงการแข่งขันกีฬาดาโต๊ะสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 216) 2 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 243) 25 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้า อบต. หมู่ที่ 1- ทางเข้า หมู่ที่ 2(PARA ASPHALT CONCRETE)โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 333) 14 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เดินท่อส่งน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 233) 11 มี.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ดู : 301) 28 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถทัวร์พัดลม ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 234) 25 ก.พ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ชุด Mainternance Kit) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้ (ดู : 306) 22 ก.พ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 320) 15 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบปลั๊กไฟภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 212) 12 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 216) 7 ก.พ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 222) 7 ก.พ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 348) 15 ม.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 296) 15 ม.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 309) 9 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ค้นหมายเลขทะเบียน กข 4048 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 305) 9 ม.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทั่วไป(เวรยาม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 302) 28 ธ.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทั่วไป (เวรยาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 328) 28 ธ.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 294) 27 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุดจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง (ดู : 290) 27 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 320) 26 ธ.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 264) 25 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 301) 18 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 269) 14 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักาาและซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 304) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 301) 30 พ.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 303) 26 พ.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมคุุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 333) 22 พ.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 321) 22 พ.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 299) 22 พ.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำและวางท่องเพื่อยับยั้งป้องกันปัญหาอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 294) 20 พ.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำและวางท่องเพื่อยับยั้งป้องกันปัญหาอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 310) 20 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายแนกายัง หมู่ที่ 1-5 (เพิ่มเติม) โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 311) 1 พ.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 281) 31 ต.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 356) 31 ต.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
  81/1 หมู่ 1 ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 
โทรศัพท์ : 073-468626
โทรสาร : 073-468626
E-mail Address : saraban@datoh.go.th
 
   Copyright © 2019. เว็ปไซต์ www.datoh.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs