Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ 81/1 หมู่ 1 ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทรศัพท์ 073-468626

นายสะการียา หามะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
(065-039-2505)
 
นายสวัสดิ์ จันทร์พูล
ปลัด อบต.ดาโต๊ะ
(082-831-2355)
ข้อมูล อบต.
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่
 นโยบายการบริหาร
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัสดุประจำปี
 แผนดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานทางการคลัง
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานการประชุมสภา
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานการประชุมผู้บริหาร
 การประเมินผลแผนพัฒนา
 สาส์นจากนายก
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 สภาพทั่วไป
 ประวัติความเป็นมา
 งานบริหารทั่วไป
 งานบริหารบุคคล
 งานกิจการสภา
 งานแผนและงบประมาณ
 งานสวัสดิการสังคม
 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
 งานบริหารงานคลัง
 งานการศึกษา
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 กฎหมายทีเกี่ยวข้อง
 คู่มือให้บริการประชาชน
 ข้อมูลผู้บริหาร
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
E-Service
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
ระบบงานสารบรรณอีเล็กทรอนิกส์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.ดาโต๊ะ (ดู : 23) 29 ธ.ค. 2565
ประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี เรื่องขายทอดตลาดที่ดิน (ดู : 60) 28 ธ.ค. 2565
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 (ดู : 16) 23 ธ.ค. 2565
การขอรับคืนเงินประกันสัญญา (ดู : 89) 8 ส.ค. 2565
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข้าวสาร (ดู : 59) 22 มิ.ย. 2565
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ (ดู : 117) 4 ม.ค. 2565
ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านการคอรัปชั่นสากล (ดู : 119) 9 ธ.ค. 2564
คัดแยกขยะ (ดู : 77) 23 พ.ย. 2564
ลานกีฬา (ดู : 72) 17 พ.ย. 2564
รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 102) 18 ต.ค. 2564
ส่งมอบวัสดุกีฬา (ดู : 53) 13 ต.ค. 2564
มุมอำนวยความสะดวก ให้ผู้พิการที่มาติดต่อราชการ (ดู : 56) 5 ต.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินงานการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ประจำปี 2564 (ดู : 49) 21 ก.ย. 2564
ประสานอำนวยความสะดวกในการทำบัตรสำหรับผู้พิการ (ดู : 52) 16 ก.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลดาโต๊ะ ประจำปี 2564 (ดู : 57) 29 เม.ย. 2564
สติถิการให้บริการประชาชน (ดู : 255) 1 เม.ย. 2564
อบต.ดาโต๊ะ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดู : 49) 20 ม.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่ววนตำบลดาโต๊ะ เรื่อง ราคาประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2564 (ดู : 291) 15 ม.ค. 2564
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดู : 51) 12 ม.ค. 2564
สาวไทยแก้มแดงด้วยวิตามินเสริมเหล็กและโฟลิก (ดู : 149) 30 ธ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) (ดู : 232) 30 ธ.ค. 2563
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 171) 29 ธ.ค. 2563
ด้านศิลปกรรม (ดู : 52) 16 ธ.ค. 2563
ด้านการแพทย์ไทย (ดู : 56) 15 ธ.ค. 2563
หัวข้อกฎหมายสิ่งแวดล้อม (ดู : 60) 9 ธ.ค. 2563
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 125) 7 ธ.ค. 2563
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ดู : 105) 30 พ.ย. 2563
รักลูกด้วยวัคซีน (ดู : 141) 30 พ.ย. 2563
ขอเชิญชวน (ดู : 51) 18 พ.ย. 2563
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดาโต๊ะ (ดู : 112) 18 พ.ย. 2563
ด้านเกษตรกรรม (ดู : 49) 17 พ.ย. 2563
ประกาศ แผนการเสริมสร้างมาตราฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ดู : 52) 12 ต.ค. 2563
ด้านอุตสาหกรรม (ดู : 49) 1 ต.ค. 2563
ประกาศ ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน (ดู : 110) 30 ก.ย. 2563
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 231) 29 ก.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 269) 25 ส.ค. 2563
แนวโน้มการประหยัดไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง (ดู : 225) 24 ส.ค. 2563
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 231) 3 ส.ค. 2563
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ดู : 344) 14 ก.ค. 2563
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ดู : 318) 14 ก.ค. 2563
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (ดู : 286) 14 ก.ค. 2563
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ดู : 311) 14 ก.ค. 2563
การดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (ดู : 296) 14 ก.ค. 2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดู : 297) 14 ก.ค. 2563
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ดู : 238) 14 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ เรื่อง ราคาประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2564 (ดู : 108) 20 เม.ย. 2563
กิจกรรมจิตอาสา Big cleaning day Local Quarantine ตำบลดาโต๊ะ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ (ดู : 100) 1 เม.ย. 2563
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 107) 30 มี.ค. 2563
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ดู : 226) 30 มี.ค. 2563
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ภดส.3-2563 (ดู : 132) 3 มี.ค. 2563
ประกาศ-ภดส.3 (ดู : 116) 3 มี.ค. 2563
ร่วมแรง ร่วมพลัง ยุติความรุนแรง ในครอบครัว (ดู : 101) 28 ก.พ. 2563
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ภดส.1 (ดู : 108) 12 ก.พ. 2563
ประกาศ-ภ.ด.ส.1-ปี-2563 (ดู : 114) 12 ก.พ. 2563
การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 172) 5 ก.พ. 2563
นมแม่ดีที่หนึ่ง (ดู : 134) 31 ม.ค. 2563
กองทุนบทบาทสตรี (ดู : 112) 15 ม.ค. 2563
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 235) 26 ธ.ค. 2562
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 314) 26 ธ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ (ดู : 280) 25 ธ.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
  81/1 หมู่ 1 ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 
โทรศัพท์ : 073-468626
โทรสาร : 073-468626
E-mail Address : saraban@datoh.go.th
 
   Copyright © 2019. เว็ปไซต์ www.datoh.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs