Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ 81/1 หมู่ 1 ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทรศัพท์ 073-468626

 
นายมะแอ ดาโอะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
(086-2887210)
 
นายสวัสดิ์ จันทร์พูล
ปลัด อบต.ดาโต๊ะ
(082-831-2355)
ข้อมูล อบต.
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่
 นโยบายการบริหาร
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัสดุประจำปี
 แผนดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานทางการคลัง
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานการประชุมสภา
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานการประชุมผู้บริหาร
 การประเมินผลแผนพัฒนา
 สาส์นจากนายก
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 สภาพทั่วไป
 ประวัติความเป็นมา
 งานบริหารทั่วไป
 งานบริหารบุคคล
 งานกิจการสภา
 งานแผนและงบประมาณ
 งานสวัสดิการสังคม
 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
 งานบริหารงานคลัง
 งานการศึกษา
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 กฎหมายทีเกี่ยวข้อง
 คู่มือให้บริการประชาชน
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่ววนตำบลดาโต๊ะ เรื่อง ราคาประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2564 (ดู : 31) 15 ม.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) (ดู : 27) 30 ธ.ค. 2563
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 13) 29 ธ.ค. 2563
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 69) 29 ก.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 79) 25 ส.ค. 2563
แนวโน้มการประหยัดไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง (ดู : 82) 24 ส.ค. 2563
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 97) 3 ส.ค. 2563
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ดู : 105) 14 ก.ค. 2563
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ดู : 93) 14 ก.ค. 2563
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (ดู : 81) 14 ก.ค. 2563
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ดู : 95) 14 ก.ค. 2563
การดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (ดู : 91) 14 ก.ค. 2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดู : 90) 14 ก.ค. 2563
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ดู : 98) 14 ก.ค. 2563
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ดู : 91) 30 มี.ค. 2563
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 121) 26 ธ.ค. 2562
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 165) 26 ธ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ (ดู : 73) 25 ธ.ค. 2562
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (ดู : 77) 18 ธ.ค. 2562
อบต.ดาโต๊ะ จัดโครงการอบรมครอบครัวสุขสันต์ เยี่ยมบ้าน สัมพันธ์ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 157) 6 พ.ย. 2562
การประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน (ดู : 66) พ.ย. 2562
ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีจบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 108) 30 ต.ค. 2562
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 135) 30 ต.ค. 2562
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 203) 27 ก.ย. 2562
การประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 (ดู : 48) 10 ก.ย. 2562
การรณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (ดู : 49) 31 ส.ค. 2562
การประชุมสภาสมัยที่ 3 (ดู : 49) 7 ส.ค. 2562
ประกาศใช้แผน 5 ปี (ดู : 48) 3 ก.ค. 2562
อบต.ดาโต๊ะ ดำเนินการฉีดวัคซีนตามโครงการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมว เพื่อ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ. ๒๕๖๒ ประชาชนในพื้นที่ สามารถนำแมวมาฉีดวัคซีน ได้ตั้งแต่เวลา09.00น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม กศน.ตำบลดาโต๊ะ ค่าบริการฟรี (ดู : 181) 26 มิ.ย. 2562
การประชุมสภาสมัยที่ 2 (ดู : 49) 21 มิ.ย. 2562
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน (ดู : 255) 4 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลดาโต๊ะ (ดู : 49) 29 เม.ย. 2562
การประชุมสภาสมัยที่ 1 (ดู : 50) 12 ก.พ. 2562
ประกาศ ยกย่องผู้คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 49) 9 ม.ค. 2562
ประกาศกำหนดสมัยประชุม (ดู : 47) 8 ม.ค. 2562
ข้อมูลการชำระภาษี (ดู : 54) 7 ม.ค. 2562
ผลการประเมินความพิ่งพอใจ (ดู : 121) 19 พ.ย. 2561
ขอเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (ดู : 284) 13 พ.ย. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 296) 9 พ.ย. 2561
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง (ดู : 109) 18 ต.ค. 2561
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (ดู : 104) 16 ต.ค. 2561
ประกาศ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (ดู : 99) 16 ต.ค. 2561
ประกาศ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (ดู : 103) 16 ต.ค. 2561
ประกาศ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (ดู : 104) 16 ต.ค. 2561
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 46) 12 ต.ค. 2561
ขอเชิญร่วมโครงการ อบต.ดาโต๊ะพบประชาชน (ดู : 231) 15 ก.ค. 2561
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามผู้รับบริการ (ดู : 198) 15 มิ.ย. 2561
แบบเสนอโครงการเพื่อขอบรรจุลงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (ดู : 206) 12 มิ.ย. 2561
โครงการ จัดค่ายอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 13 - 16 มีนาคม 2561 ณ มัสยิดนูรูลฮูดา บ้านเปียะ หมู่ 1 ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่ และภาคประชาชน (ดู : 175) 17 มี.ค. 2561
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรและสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 220) 6 มี.ค. 2561
การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน สปสช. อบต.ดาโต๊ะ (ดู : 328) 5 มี.ค. 2561
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 115) 15 ม.ค. 2561
ประกาศโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 144) 9 ม.ค. 2561
ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 2561 (ดู : 103) 29 ธ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (ดู : 160) 29 ธ.ค. 2560
ประกาศให้บริการช่วงพักเที่ยงและนอกเวลาราชการ (ดู : 162) 28 ธ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 261) 21 ธ.ค. 2560
ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561 (ดู : 108) 17 ธ.ค. 2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 264) 1 ธ.ค. 2560
การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพประจำปี 2561 (ดู : 104) 16 ต.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
  81/1 หมู่ 1 ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 
โทรศัพท์ : 073-468626
โทรสาร : 073-468626
E-mail Address : info@datoh.go.th
 
   Copyright © 2019. www.datoh.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs