Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ 81/1 หมู่ 1 ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทรศัพท์ 073-468626

 
นายสะการียา หามะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
(065-039-2505)
 
นายสวัสดิ์ จันทร์พูล
ปลัด อบต.ดาโต๊ะ
(082-831-2355)
ข้อมูล อบต.
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่
 นโยบายการบริหาร
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัสดุประจำปี
 แผนดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานทางการคลัง
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานการประชุมสภา
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานการประชุมผู้บริหาร
 การประเมินผลแผนพัฒนา
 สาส์นจากนายก
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 สภาพทั่วไป
 ประวัติความเป็นมา
 งานบริหารทั่วไป
 งานบริหารบุคคล
 งานกิจการสภา
 งานแผนและงบประมาณ
 งานสวัสดิการสังคม
 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
 งานบริหารงานคลัง
 งานการศึกษา
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 กฎหมายทีเกี่ยวข้อง
 คู่มือให้บริการประชาชน
 ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
E-Service
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ (ดู : 6)
สติถิการให้บริการประชาชน (ดู : 143)
ประกาศองค์การบริหารส่ววนตำบลดาโต๊ะ เรื่อง ราคาประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2564 (ดู : 227)
สาวไทยแก้มแดงด้วยวิตามินเสริมเหล็กและโฟลิก (ดู : 68)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) (ดู : 156)
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 112)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2565 (ดู : 22)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางไปสวนปาล์ม หมู่่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 6)
แบบ บก.01 (ดู : 11)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 (ดู : 85)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2564 (ดู : 142)
สรุปผลการด ำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์2564 (ดู : 168)
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม (ดู : 103)
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 129)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทั่วไป (เวรยาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 363)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2562 (ดู : 231)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2565 (ดู : 11)
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์2565 (ดู : 5)
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 18)
สรุปผลการด าเนินการจัดซอื้จัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2565 (ดู : 5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางไปสวนปาล์ม หมู่่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 6)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2564 (ดู : 33)
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
 
ประชุมเลือกประธานสภา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
อีเมล์สารบรรณอีเล็กทรอนิกส์
saraban@datoh.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
ขอรับบริการออนไลน์
องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
  81/1 หมู่ 1 ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 
โทรศัพท์ : 073-468626
โทรสาร : 073-468626
E-mail Address : info@datoh.go.th , datoh72091@hotmail.com
 
   Copyright © 2019. เว็ปไซต์ www.datoh.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs